Pro Vaši společnost zajistíme následující služby v oblasti odpadového hospodářství:

 

 • zařazení odpadů podle Katalogu odpadů,

 • vedení  průběžné evidence odpadů,

 • vypracování souhrnné evidence o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok,

 • zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s odpady,

 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO),

 • zpracování Základního popisu odpadu,

 • zpracování žádostí o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,

 • zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, využívání či odstraňování odpadů a provozních řádů,

 • zpracování žádosti souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,

 • evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu,

 • školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s odpady,

 • zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy,

 • pravidelný audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy,

 • Evidence obalů  a zpracování výkazů,

 • Provedení ohlašovacích povinností v Informačním systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).


Kontakt

Ing. Lucie Hrabčuková

Kladská 1425
Ústí nad Orlicí
562 06


+420 731 805 962